Projekt VIPava
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
Projekt VIPava
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih
živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
Kulturna krajina; med drugim tudi dom mnogim vrstam ptic.
Renški okljuki Vipave – domovanje ogrožene močvirske sklednice
Izvir Vipave -vir življenja Vipavske doline
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vodilni partner projekta » VIPava « je bil med oktobrom 2017 in septembrom 2023 Zavod za ribištvo Slovenije. Skupaj z ostalimi partnerji smo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Projekt je sledil izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). 

Končni cilj projekta je bil ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline ciljano na vrste:
Laška žaba

 

LAŠKA ŽABA
( Rana latastei )

PREBERI VEČ

 

VELIKI PUPEK
(Triturus carnifex)

PREBERI VEČ

 

HRIBSKI URH
(Bombina variegata)

PREBERI VEČ


MOČVIRSKI KREŠIČ
(Carabus variolosus)

PREBERI VEČ

 

VIDRA
(Lutra lutra)

PREBERI VEČ

 

MOČVIRSKA
SKLEDNICA

(Emys orbicularis)

PREBERI VEČ

 

ČRNOČELI
SRAKOPER
(Lanius minor)

PREBERI VEČ

 

HRIBSKI
ŠKRJANEC
(Lullula arborea)

PREBERI VEČ

 

STRAŠNIČIN
MRAVLJIŠČAR
(Maculinea teleius)

PREBERI VEČ

 

ROGAČ
(Lucanus cervus)

PREBERI VEČ

      

Ime projekta:  
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v
Vipavski dolini

Akronim:  VIPava

Trajanje projekta:
2017-2023

Vrednost projekta:
3.337.144 €   (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska UNIJA IZ Evropskega sklada za regionalni razvoj)

Tematski cilj:
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os:
Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe:
Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami

Vodilni partner projekta:
Zavod za ribištvo Slovenije