Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Izlovili že 51 tujerodnih želv v sezoni 2018

Skupina proj. aktivnosti: Novice

V okviru projekta poteka izlov tujerodnih vrst želv na območju Vipavske doline. 

Do sedaj smo na območju opazili le podvrsti popisanih sklednic: rdečevratko (Trachemy sripta elegans) in rumenovratko (Trachemys scripta scripta). Prisotni sta predvsem v stoječih vodah ob reki Vipavi, kakšna pa verjetno zaide tudi v reko Vipavo. Obe vrsti sta v Vipavsko dolino zašli zaradi izpusta neozaveščenih lastnikov. Želvi sta se namreč prodajali v trgovinah za eksotične živali kot hišni ljubljenček. Pogosto so bile nelegalno izpuščene v naravo, ker so hitro prerastle akvarije in lastniki niso več želeli skrbeti za njih.

Največ želv je bilo prisotnih na območju zadrževalnika Vogršček in Renških okoljukih.

V letu 2018 smo jih uspeli izloviti 51. Na območju pa smo potrdili tudi prisotnost močvirske sklednice (Emys orbicularis).Ulovljena rdečevratka (Trachemys scripta elegans). Avtor: Nino Kirbiš

Popisane sklednice spadajo na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato za njih veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja.

Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.Želve smo po večini lovili z vršami. Avtor: Nino KirbišUlovljene močvirske sklednice (Emys orbilucaris) izmerimo, označimo in izpustimo nazaj v naravo. Avtor: Nino Kirbiš