Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

Izvedene aktivnosti partnerja Direkcije RS za vode v projektu »VIPava« v letu 2018

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Objavljeno: 13-12-2018

Tekom poletja se je na Direkciji RS za vode pripravila projektna naloga za izdelavo celotne projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v projektu »VIPava«. Navedena projektna naloga predstavlja osnovo za izdelavo hidrološko – hidravlične analize (HHŠ) na obravnavanem območju reke Vipave in njenih pritokov ter projektne dokumentacije za predvidene ukrepe, ki jo sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) in projektna dokumentacija izvedenih del (PID). V sklopu HHŠ se bodo izrisale karte in razredi poplavne nevarnosti na obravnavanem območju reke Vipave in njenih pritokov. Projektna dokumentacija bo podlaga za izvedbo posameznih gradbenih ukrepov na reki Vipavi, ki so namenjeni izboljšanju stanja ohranjenosti ciljnih vrst (dvoživke, vidra, močvirski krešič) in omogočanju doseganja ciljev dobrega stanja voda. Izdelana projektna naloga je bila predana vodilnemu partnerju Zavodu za ribištvo Slovenije za pripravo in izvedbo razpisa za izdelovalca celotne projektne dokumentacije za ukrepe predvidene v projektu »VIPava«. V novembru je bilo na podlagi razpisa za izdelavo celotne projektne dokumentacije izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., s soponudnikom IZVO-R d.o.o

Pregledna situacija območja HHŠ in lokacij predvidenih ureditev v sklopu projekta »VIPava«

Hidrološka analiza porečja reke Vipave predstavlja 1. fazo HHŠ in se za potrebe projekta »Vipava« izdeluje na Direkciji RS za vode. V ta namen so bile v juliju in avgustu izvedene geodetske meritve vplivnih območij osmih vodomernih postaj (VP): VP Vipava II, VP Dolenje, VP Zalošče, VP Miren, VP Podnanos, VP Ajdovščina, VP Branik in VP Volčja Draga. Geodetske meritve je izdelalo podjetje GEOCES, Bogdan Jančič s.p. na podlagi projektne naloge, ki je bila pripravljena v juniju na Direkciji RS za vode. Septembra je Direkcija RS za vode skupaj z izdelovalcem geodetskih meritev izvedla terenski ogled vseh osmih vodomernih postaj. Preverjena je bila ustreznost zajema geodetskih meritev, ustreznost posnetka na lokacijah vodomernih postaj, ustreznost dolžine odseka in lokacije prečnih prerezov. Skupaj z izdelovalcem je bilo pregledano celotno vplivno območje posamezne vodomerne postaje ter preverjena prisotnost morebitnih objektov v strugi na vplivnem območju. S strani Direkcije RS za vode je bilo ugotovljeno, da so geodetski posnetki narejeni korektno in v mejah, ki so bile definirane v projektni nalogi za izvedbo geodetskih meritev vodomernih postaj.

V septembru in oktobru je na Direkciji RS za vode potekala priprava strokovnih predlogov za izvedbo predvidenih gradbenih posegov, ki so namenjeni izbrani projektantski organizaciji. Strokovni predlogi za izvedbo ureditev so pripravljeni z upoštevanjem ciljev varstva, urejanja in rabe voda, projektantski organizaciji pa bodo služili kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za predvidene posege. Glede na to, da vodno telo VT Vipava povirje – Brje, na katerem so predvideni ukrepi, izkazuje dobro stanje je pomembno, da se prednostno načrtujejo take ureditve, ki zahtevajo čim manjše posege v vodno in priobalno zemljišče, ter rešitve, ki zahtevajo minimalno vzdrževanje po izvedbi oziroma ne zahtevajo stalnega poseganja v vodno in priobalno zemljišče.

       

Avtorji besedila: Mojca Hrovat, Nataša Smolar-Žvanut in Urška Žibert.