Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

PRENOS ZNANJ IN IZKUŠENJ Z RAZLIČNIMI STROKOVNJAKI IN PROJEKTI V SLOVENIJI IN ITALIJI

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Objavljeno: 30-11-2018

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile so nosilci projekta Life Siliffe, ki so v Tolminu pripravili konferenco, kjer smo svoja znanja in izkušnje o ohranjanju rečnih habitatov delili različni strokovnjaki iz Italije in Slovenije. Projekt Life Siliffe se prav tako kot Life for Lasca ukvarja s perečo problematiko odstranjevanja tujerodnih vrst rib, ki ogrožajo domorodne vrste.  Največjo težavo jim povzroča som (Silurus glanis), ki ga v okviru projektnih aktivnosti intenzivno odstranjujejo.

Poleg tujerodnih vrst rib pa jim težave povzročajo tudi tujerodne želve, rdečevratka (Trachemys scripta elegans) in rumenovratka (Trachemys scripta scripta). Zato so bile dobrodošle izkušnje in znanja, ki smo jih pridobili na projektu VIPava, kjer smo v letošnjem letu začeli z intenzivnim odstranjevanjem le teh. Za izpust tujerodnih želv v naravo je velikokrat krivo neznanje in malomarnost posameznika, ki se ne zaveda kaj takšno dejanje pusti za seboj. Domorodne vrste, ki jih izpodrivajo tujerodne vrste, so ranljive in zato še bolj občutljive na degradacijo okolja. Ekološko stanje slovenskih voda je predstavil predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, predstavnica Life Stržena pa je opisala problematiko renaturacije struge Stržen na območju presihajočega Cerkniškega jezera. Zavod za ribištvo Slovenije sodeluje tudi na tem projektu, kjer bomo spremljali nihanja v ribji združbi v času renaturacije in po njej.  

Takšna druženja so dobrodošla in nujno potrebna za prenos znanja in dobrih praks. Uspešna implementacija le teh pa lahko doprinese k ohranitvi pomembnega dela naravnega bogastva, kar pa vode in življenje v njih vsekakor so.