Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

PROJEKT »VIPava«

Skupina proj. aktivnosti: Novice
Objavljeno: 10-11-2017

Ponosni smo, da je Zavod za ribištvo Slovenije postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščino, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Sredstva v okviru projekta bodo porabljena za izboljšanje stanja ohranjenosti laške žabe, velikega pupka, hribskega urha, močvirskega krešiča, močvirske sklednice, vidre, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca, strašničinega mravljiščarja in rogača in njihovih habitatov. Pri vrstah, vezanih na vodne in močvirske habitate, želimo to doseči z izboljšanjem hidrološkega stanja in z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, pri ostalih vrstah pa z vzpostavitvijo in ohranjanjem krajinskih struktur, oživljanjem zaraščajočih se travnatih površin ter odlaganjem odmrle lesne biomase.

Projekt pa bo dolgoročno uspešen le, če se bo tudi širša javnost zavedala pomena naravnih vrednot Vipavske doline. V ta namen bo postavljena tematska učna pot, ki bo obiskovalce preusmerila z najbolj obremenjenih in občutljivih območij Vipavske doline,  hkrati pa jih bo ozaveščala o pomenu biotske raznovrstnosti.