Projektne aktivnosti

Zavod za ribištvo Slovenije

SEČNJA NA POBOČJU AJDOVSKE VASI GOJAČE

Skupina proj. aktivnosti: Novice

Občina Ajdovščina z več projektnimi partnerji (Zavod za ribištvo, Direkcija za vode RS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic, Zavod RS za varstvo narave, Občina Miren-Kostanjevica, MONG) sodeluje v projektu VIPava, financiranem iz kohezijskih sredstev EU.

 

Hribski škrjanec, ki je kot ena izmed ogroženih živalskih vrst vključen v projekt, naseljuje tudi hribovito področje nad ajdovsko vasjo Gojače. Območje naselitve hribskega škrjanca je močno zaraslo in ne predstavlja več primernega gnezditvenega in prehranjevalna habitata. Zato je bilo določeno, da se v okviru projekta obnovi njegov naravni habitat. Ukrep in izvedba aktivnosti sta usklajena s smernicami Zavoda RS za varstvo narave (ZVNRS) in Društva za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS). V lanskem letu je DOPPS najprej opravil kartiranje zemljišča in določil lokacije, na katerih je bil evidentiran hribski škrjanec. Namen izvedenega kartiranja zemljišč je bil točna določitev površin za revitalizacijo s ciljem, da se kohezijska sredstva porabijo učinkovito in dosežejo svoj namen. Občina se je držala napotkov Društva in določila takšne površine za odstranjevaje lesne zarasti, ki po svoji morfologiji najbolj ustrezajo tej ogroženi živalski vrsti. Občina je skladno z veljavno zakonodajo izpeljala javno naročilo ter izbrala najprimernejšega izvajalca. Že v prvem tednu novega leta se je odstranjevanje zarasti pričelo in bo predvidoma trajalo do 1. marca 2019. Prav tako je Občina poskrbela za ustrezen nadzor izvedbe del.

 

Prepričani smo, da bomo s čiščenjem zarasti ter ureditvijo naravnega habitata hribskega škrjanca nedvomno prispevali k ohranitvi te ogrožene živalske vrste v prihodnje ter pozitivno prispevali k izgledu kulturne krajine ter omogočili novo priložnost razvoja kmetijstva v tem delu občine.

 

Lilijana Krsmanović, Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve