Projektne aktivnosti

Eden od ključnih razlogov za upad populacije hribskega škrjanca (Lullula arborea) na Vipavskem je zaraščanje pobočij Vipavske doline. Ko se nekdanje košenice popolnoma zaprejo z gozdom, vrsta izgubi svojo ekološko nišo. V projektu smo obnovili ustrezen habitat za hribskega škrjanca na 25 ha zemljišč v zaraščanju. V skladu s tem načrtom smo odstranili del ali večino lesne zarasti. Še pet let po trajanju projekta bomo preprečevali zaraščanje zemljišča s pašo in s tem zagotovili trajne učinke akcije in projekta.


Trnovski gozd
Pogled na Trnovski gozd, kjer prebiva hribski škrjanec (Foto: Mirjam Gorkič)

Gojače po posegih
Pogled na območje nad Gojačami po odstranjeni lesni zarasti in paša koz za dolgoročno varstvo hribskega škrjanca. (Foto: Pia Höfferle, Mojca Premrl)

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje hribskega škrjanca (Lullula arborea).