Projektne aktivnosti

Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je edina domorodna sladkovodna želva v Sloveniji. Gre za ogroženo vrsto, uvrščeno v rdeči seznam tako na evropskem (IUCN; potencialno ogrožena vrsta) kot tudi slovenskem (prizadeta vrsta) nivoju. V evropski Direktivi o habitatih jo najdemo v prilogi II (vrste katerih habitat je treba varovati) in v prilogi IV (strogo varovane vrste). Njeno stanje ohranjenosti je neugodno.

Za izboljšanje ohranitvenega stanja močvirske sklednice smo na celotnem območju porečja Vipave intenzivno odstranjevali njenega tekmovalca, invazivne tujerodne vrste želv. Za preprečevanje nadaljnjega vnosa želv v okolje smo širši javnosti predstavili nov način gojenja živali doma - v urbanem ribniku z akvaponiko, ki je samozadosten in ne rabi čiščenja. V njem je poleg želv mogoče gojiti še okrasne oziroma kulturne rastline. Pripravili smo tudi zgibanko s povezavo do navodil za postavitev take samozadostne enote. V zgibanki je podrobneje predstavljena tudi problematika vnosa tujerodnih vrst želv v okolje, ki je velikemu številu ljudi na žalost še nepoznana.

Permakulturni terarij
Urbani ribnik z akvaponiko

Poleg tega smo s projektnimi aktivnostmi omejevali negativen antropološki vpliv na močvirsko sklednico v sami Vipavski dolini. Na območju opuščenega glinokopa Bilje, kjer se močvirska sklednica še pojavlja v večjem številu, smo varovali njen habitat. Za izboljšanje ohranitvenega stanja vrste smo ugotovili celoten življenjski prostor, ki ga vrsta zaseda in ga ustrezno varovali. Osredotočili smo se predvsem na gnezditveni prostor, ki smo ga varovali z aktivnim ozaveščanjem lastnikov zemljišč.

Popisane sklednice

Invazivne popisane sklednice

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi smo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje močvirske sklednice (Emys orbicularis).