Rana latastei

Laška žaba (Foto: Kaja Pliberšek)

Laška žaba je majhna do srednje velika rjava žaba iz družine pravih žab (Ranidae). Od ostalih treh rjavih žab, ki se še pojavljajo v Sloveniji, jo ločimo predvsem po pigmentiranem grlu, po katerem po sredini poteka svetla proga. Laška žaba je endemit širšega območja Padske nižine. V Sloveniji jo najdemo po celotni Vipavski dolini, porečju reke Branice in Idrije ter na Goriških Brdih. Populacije obstajajo tudi na območju Slovenske Istre. Vrsta je vezana na habitate v poplavnih nižinah rek, predvsem na vlažne in senčne listnate gozdove z visokim talnim nivojem vode in bujno podrastjo. Osebki se zadržujejo v močvirnatih predelih v bližini mrestišč, ki so po navadi počasi tekoči vijugasti potoki in mrtvi rokavi večjih rek, izjemoma tudi stoječe vode. Parjenje poteka od sredine februarja do sredine aprila. Samice mreste odlagajo v obliki majhnih čvrstih kepic, ki jih pritrdijo na vejevje in korenine, ki segajo v vodo v globino od 20 do 40 cm. Ogrožajo jo uničevanje, fragmentacija in degradacija primernih habitatov. 

Laška žaba je uvrščena na Rdeč seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (E – prizadeta vrsta) in je v Sloveniji  zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Prav tako je del omrežja NATURA 2000. 

Najpomembnejše populacije laške žabe na svetu so tako po številu kot tudi po ohranjenosti habitata v Sloveniji, zato imamo dolžnost, da jih ohranimo za prihodnje rodove.

Prirejeno po: Lešnik A. , Cipot M., Govedič M.  in Poboljšaj K. Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.