Carabus variolosus

Močvirski krešič (Foto: Martin Vernik)

Močvirski krešič spada med hrošče (Coleoptera) iz družine krešičev (Carabidae). Po velikosti spada med večje hrošče pri nas, saj dosega velikost do 3 cm. Telo je v celoti črno svetleče barve. Od ostalih krešičev ga ločimo po značilno oblikovanih pokrovkah (elitrah). Pokrovke so namreč v celoti posejane z večjimi in manjšimi vdolbinami. V Evropi ga najdemo predvsem v južnih predelih srednje Evrope in jugovzhodni Evropi. Močvirski krešič je v Sloveniji splošno razširjena vrsta, katere poznavanje razširjenosti v Sloveniji je bilo ocenjeno za dobro. Prehranjuje se s polži, rakci, žuželkami, paglavci in celo manjšimi ribami. Je plenilec in je živali sposoben ujeti tudi pod vodo.

Je vrsta, ki je vezana izključno na gozdne potoke in ozek pas izjemno vlažnega obrežja, ki ga navadno poraščajo sestoji močvirnih listnatih gozdov, zlasti sestoji s črno jelšo. Zaradi specializiranosti na tako specifičen življenjski prostor, vrsto prizadene drobljenje habitata, ki prekine povezave med posameznimi izoliranimi podpopulacijami. Vrsta je namreč izjemno vodoljubna, zato je močno navlaženo okolje ključno za njen nemoten razvoj. Občasna sušna obdobja ali izsuševanje močvirskega krešiča močno prizadenejo, saj veliko krat pride do pogina ličink in bub zaradi izsušitve. Močvirski krešič je uvrščen na Rdeč seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (R – redka vrsta) in je v Sloveniji  zavarovana z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Prav tako je del omrežja NATURA 2000.

Prirejeno po: Vrezec A., Polak S., Kapla A., Pirnat A., Grobelnik V. & Šalamun A. (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo)