Projektne aktivnosti

V okviru projekta smo za namene povečanja habitata rogača na pogozdenih površinah projektnih območij pustili odmrlo lesno biomaso listavcev. Vir lesne biomase so drevesa, posekana v okviru vseh predvidenih projektnih aktivnosti. Na projektnih območjih posekane lesne biomase listavcev nismo odstranili ampak smo jo pustili v njenem izvornem okolju in s tem zagotovili boljše razmere za rogača (obnovitev habitata).


Skladovnice hlodov
Skladovnica hlodov nad Gojačami (Foto: Arhiv DOPPS) in pred visokimi vodami zavarovana skladovnica ob stranskem rokavu Vipave na projektnem območju pri vasi Brje (Foto: Katarina Košir).


UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi smo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje rogača (Lucanus cervus).