Projektne aktivnosti

Ohranitveno stanje ciljne vrste smo izboljšali s preprečitvijo zaraščanja izbranih mokrotnih travnikov na območju roba gozda Panovec, kjer živi močno ogrožena populacija strašničinega mravljiščarja. Odstranili smo lesno zarast, invazivne tujerodne vrste rastlin, obnovili nekatere jarke, zasejali gostiteljsko rastlino metulja (zdravilno strašnico) in prilagodili košnjo.


Projektno območje pred in po posegih in zdravilna strašnica

Projektno območje pred in po odstranitvi lesne zarasti (Vir: Atlas okolja, 2019 in Google zemljevid, 2023) in zdravilna strašnica (Foto: Jana Laganis).


UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z revitalizacijo mokrotnih travnikov in odstranitvijo invazivnih tujerodnih vrst smo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje strašničnega mravljiščarja (Maculinea teleius).