Projektne aktivnosti

Ohranitveno stanje ciljne vrste bomo izboljšali s preprečitvijo zaraščanja izbranih mokrotnih travnikov na območju roba gozda Panovec, kjer živi močno ogrožena populacija strašničinega mravljiščarja. Odstranili bomo lesno zarast in prilagodili košnjo. Soglasje za načrtovane dejavnosti na parcelah je s strani lastnikov zemljišča že pridobljeno.

Zdravilna strašnica

Zdravilna strašnica (Foto: Jana Laganis)

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno izboljšali habitat in ohranitveno stanje strašničnega mravljiščarja (Maculinea teleius) z revitalizacijo mokrotnih travnikov in  odstranitvijo invazivnih tujerodnih vrst.