Projektne aktivnosti

V zgornjem toku reke Vipave bomo s sanacijo stranskega rokava reke pri kraju Brje ter izkopom kal in mlak na priležnih močvirskih območjih izboljšali hidrološko stanje za vse organizme vezane na vodna in močvirna območja, ciljano na laško žabo, velikega pupka, hribskega urha in močvirskega krešiča. Izbrano območje je eno pomembnejših območij za ciljne vrste dvoživk v Vipavski dolini. S povečanjem pretoka vode skozi rokav in izkopi kal in mlak bomo na močvirnih območjih omogočili trajnejše zastajanje vode in tako ciljnim vrstam in ostalim organizmom vezanim na vodna in močvirna območja, obnovili in izboljšali habitat.

Rokav reke Vipave pri Brju (Foto: Kaja Pliberšek)

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajno povečali in izboljšali habitat vrst vezanih na vodne in močvirne habitate, ciljano na vrste laška žaba (Rana latastei), hribski urh (Bombina variegata), veliki pupek (Triturus carniflex), močvirski krešič (Carabus variolosus).

Ukrepi bodo imeli trajno pozitiven vpliv na vse kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Dolina Vipave (SI3000226), vezane na vodne in močvirne habitate: laška žaba (Rana latastei), hribski urh (Bombina variegata), veliki pupek (Triturus carniflex), laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai), primorska belica (Alburnus albidus), mazenica (Rutilus rubilio), grba (Barbus plebejus), pohra (Barbus balcanicus oz. Barbus meridionalis), primorska nežica (Cobitis bilineata) obravnavana pod vrsto navadna nežica (Cobitis taenia), kapelj (Cottus gobio), ozki vrtenec (Vertigo angustior), navadni škržek (Unio crassus), vidra (Lutra lutra), veliki studenčar (Cordulegaster heros), koščični škratec (Coenagrion ornatum).