Projektne aktivnosti

V celotni Vipavski dolini bomo ugotavljali stanje vidre in posledično povečali vedenje o vrsti. Popisovali bomo sledi, drče, iztrebke vidre in videne osebke. Pri tem nam bodo aktivno pomagali lokalni ribiči, lovci in ostali lokalni prebivalci, ki veliko časa preživijo ob vodi. Na osnovi ugotovljenega stanja bomo podali ukrepe za izboljšanje ohranitvenega stanja vrste prilagojeno razmeram v Vipavski dolini.

Za obnovo in izboljšanje habitata vidre v Vipavski dolini bomo v zgornjem toku reke Vipave izkopali trenutno popolnoma zasut stranski rokav reke pri kraju Dolenje ter sanirali vtok v rokav z imenom Mlinščica za Novakov mlin. V rokavih bomo vzpostavili stalni pretok vode. Poleg tega bomo s sanacijo še edinih štirih za vodne organizme neprehodnih pragov v zgornjem toku reke Vipave poenotili vodni prostor in tako izboljšali hidrološko stanje za vse vrste, vezane na vodne habitate, ki so glavna hrana vidre. Sanacija bo v celoti prilagojena potrebam vidre in bo izboljšala kvaliteto njenega habitata.

Pregrada
Za vodne organizme neprehodna pregrada pri vtoku v Novakovo mlinščico (Foto: Nino Kirbiš)

Vidra je na območju doline Vipave izjemno redka vrsta. Že nekaj desetletij, ni znane najdbe živali na tem območju. Zato bomo na celotnem območju porečja reke Vipave s popisi vidre na tem območju ocenili njeno ohranitveno stanje in velikost njene populacije. Iskali bomo sledi, drče, iztrebke in osebke. V kontakt bomo stopili z lokalnimi ribiškimi družinami in lovskimi družinami, ki nas bodo ob morebitnem srečanju z vrsto, njenimi sledmi ali iztrebki obvestili.

Dolenje
Zasut rokav pri Dolenju (Foto: Nino Kirbiš)

Ključni dejavnik, ki vpliva na razširjenost in gostoto naseljenosti populacije vidre je razpoložljivost hrane. Vidra se prehranjuje z vodnimi organizmi, predvsem ribami. Zato se z zmanjševanjem vodnih površin v Vipavski dolini manjša tudi razpoložljivost hrane za vidro. Z ohranjanjem in povrnitvijo naravne hidromorfologije voda v Vipavski dolini bomo izboljšali habitat vidre in s tem njeno ohranitveno stanje.

 

Trajnostne učinke bomo z projektnimi aktivnostmi dosegli tako, da bomo:

Trajnostne učinke projekta bomo dosegli:

a) Rokav pri kraju Dolenje bomo izkopali na način, da bomo v njem zagotovili stalni pretok vode na dolgi rok,

b) Sanacija vtoka v mlinščico bo izvedena na sonaravni način z zmožnostjo samoočiščevanja,

c) Vodne pregrade bomo podaljšali v drče, ki so trajne strukture.

Novakova mlinščica (Foto: Nastja Pajk)

UČINKI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Z ukrepi bomo trajnostno povečali in izboljšali habitat ciljne vrste vidre (Lutra lutra). Ukrepi bodo imeli trajno pozitiven vpliv na vse kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Dolina Vipave (SI3000226), vezane na vodne in močvirne habitate: laška žaba (Rana latastei), hribski urh (Bombina variegata), veliki pupek (Triturus carniflex), laški potočni piškur ( Lethenteron zanandreai ), primorska belica ( Alburnus albidus ), mazenica ( Rutilus rubilio ), grba (Barbus plebejus), pohra (Barbus balcanicus oz. Barbus meridionalis), primorska nežica (Cobitis bilineata) obravnavana pod vrsto navadna nežica (Cobitis taenia), kapelj (Cottus gobio), ozki vrtenec (Vertigo angustior), navadni škržek (Unio crassus), vidra (Lutra lutra), veliki studenčar (Cordulegaster heros), koščični škratec (Coenagrion ornatum ).