Zavod za ribištvo Slovenije

V okviru projekta smo na območju Vipavske doline predvideli vzpostavitev usmerjevalne infrastrukture, ki bo obiskovalce usmerjala z najobčutljivejših območij na območja, kjer ti ne bodo motili naravnih procesov in ne bodo imeli negativnega vpliva na ciljne vrste in njihove habitate. Po celotni Vipavski dolini smo tako uredili tematsko učno pot, ki preusmerja obiskovalce ter hkrati služi ozaveščanju ljudi o naravnih vrednotah Vipavske doline in o pomenu njihovega ohranjanja. Pot je speljana po že obstoječih lokalnih cestah in brveh. Obnovili smo zgolj nekatere predele, da smo zagotovili neprekinjen potek poti od izvira Vipave do meje z Italijo. Po koncu trajanja projekta bodo za pot skrbele občine Vipavske doline.

Tematska učna pot povezuje vse občine doline Vipave. Poteka ob reki Vipavi, od njenega izvira vse do italijanske meje. Celotna pot je dolga okoli 46 km. V Italiji se pot navezuje na že obstoječo italijansko pot, ki vodi vse do izliva Soče. Pot izpostavlja bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo ter problematiko ogroženih vrst. Na celotni poti je obnovljenih 20 km poti.

Učna pot pri Brju (Foto: Nino Kirbiš)
Učna pot pri Velikih Žabljah  (Foto: Nino Kirbiš)

Na območju opuščenega glinokopa Renče, ki predstavlja sekundarni habitat za številne zanimive vodne in obvodne ptice, smo postavili ptičjo opazovalnico.

Renški glinokopi - Lokacija postavitve ptičje opazovalnice (Foto: Erik Šinigoj)
Pogled iz ptičje opazovalnice (Foto: Kreadom, d.o.o.)

Ob poti so nameščene ozaveščevalno interpretacijske table. Pot je nadgrajena s spletno aplikacijo in tiskanim zemljevidom, ki bo obiskovalcem na voljo na informacijsko turističnih mestih v Vipavski dolini. Spletna aplikacija omogoča vpogled v podrobnejše interpretacije znamenitosti na poti, vključno z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter habitatnimi tipi.

Interpretacijska tabla o tujerodnih vrstah "Na Šanci". (Foto: Tomaž Remžgar)
Tiskani zemljevid učne poti ob reki Vipavi  (Vir: Občina Ajdovščina)