Zavod za ribištvo Slovenije

V okviru projekta smo na območju Vipavske doline predvideli vzpostavitev usmerjevalne infrastrukture, ki bo obiskovalce usmerjala z najobčutljivejših območij na območja, kjer ti ne bodo motili naravnih procesov in ne bodo imeli negativnega vpliva na ciljne vrste in njihove habitate. Po celotni Vipavski dolini bomo uredili tematsko učno pot, ki bo preusmerjala obiskovalce ter hkrati služila tudi ozaveščanju ljudi o naravnih vrednotah Vipavske doline in o pomenu njihovega ohranjanja. Pot bomo speljali po že obstoječih lokalnih cestah in brveh. Obnovili bomo zgolj predele, da zagotovimo neprekinjen potek poti od izvira Vipave do meje z Italijo. Po koncu trajanja projekta bodo skrb za pot prevzele občine Vipavske doline.


Tematska učna pot bo povezovala vse občine doline Vipave. Potekala bo ob reki Vipavi, od izvira reke Vipave do italijanske meje. Celotna pot bo dolga okoli 40 km. V Italiji se bo pot povezala z že obstoječo italijansko potjo, ki vodi vse do izliva Soče. Glavno sporočilo poti bo vzajemnost človeka in narave. Pot bo izpostavila bistvene elemente projekta, kot so pomen območij Natura 2000 za človeka, posledice vnosa tujerodnih vrst v naravo, problematiko ogroženih vrst ter pomen interdisciplinarnega povezovanja stroke z lokalnim prebivalstvom. Na 40 km dolgi poti je predvidena obnova 20 km poti. Na poti so predvidena počivališča s klopmi, kjer bodo nameščene tudi ozaveščevalno interpretacijske table. Na nekaj mestih trasa poti prečka glavno strugo reke Vipave. Nekatere premostitve bomo izkoristili v namene ptičjih opazovalnic, saj so vodne in obvodne ptice Vipavske doline zanimive in tako pogoste, da jih zlahka zapazimo. Sonaravno ptičjo opazovalnico bomo postavili tudi na območju opuščenega glinokopa Renče, ki predstavlja sekundarni habitat za številne zanimive vodne in obvodne ptice.

Renški glinokopi
Renški glinokopi - Lokacija postavitve ptičje opazovalnice (Foto: Erik Šinigoj)
Primer ptičje opazovalnice (Foto: Tomaž Mihelič)

Pot bo nadgrajena z mobilno aplikacijo in tiskanim zemljevidom, ki bo obiskovalcem na voljo na informacijsko turističnih mestih v Vipavski dolini.

Mobilna aplikacija bo omogočala vpogled v podrobnejše interpretacije znamenitosti na poti, vključno z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter habitatnimi tipi. 

Kolesarska pot pri Brju (Foto: Nino Kirbiš)
Kolesarska pot pri Velikih Žabljah  (Foto: Nino Kirbiš)