Triturus carnifex

Veliki pupek (Foto: Bojan Fajdiga)

Veliki pupek je repata dvoživka iz družine močeradov in pupkov (Salamandridae). V povprečju meri odrasel osebek do 15 centimetrov. Osnovna obarvanost hrbta je svetlo-rjava do temno-siva. Oranžno-rumen trebuh je posut s temno-sivimi do črnimi nepravilno oblikovanimi madeži in pikami. V obdobju parjenja dobijo samci po hrbtu značilen greben. Veliki pupek je vrsta vezana na območja, kjer je zadostna gostota primernih voda in ustrezen kopenski habitat. Pogosto ga najdemo tudi v antropogenih habitatih kot so npr. kamniti vodnjaki, cisterne in korita za vodo, mlake v kamnolomih in peskokopih, kali in mlake za napajanje živine, požarne mlake. V Sloveniji se pojavlja po celotnem območju, z izjemo območij na gozdno mejo.

Veliki pupki dve tretjini svojega življenja preživijo na kopnem, kjer ponavadi tudi prezimujejo. Samica po oploditvi odloži okrog 200 ovalnih jajc, ki ga vsakega posebej ovije v liste plavajočih ali potopljenih vodnih rastlin. Ličinke se večinoma izležejo v mesecu maju. Ličinke velikega pupka plavajo v odprti vodi in so zato lahek plen plenilcev (predvsem rib). Veliki pupek je zelo občutljiv na uničevanje primernih vodnih in kopenskih habitatov. Ogroža ga tudi naseljevanje plenilcev (ribe) vode, kjer ponavadi niso prisotne (kali, mlake, vrtni ribniki). V zadnjem času, ga ogrožajo tudi bolezni (hitridiomikoza). Veliki pupek je uvrščen na Rdeč seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (V – ranljiva vrsta) in je v Sloveniji  zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Prav tako je del omrežja NATURA 2000.

Prirejeno po: Cipot, M., Govedič M., Lešnik A., Poboljšaj K., Skaberne B., Sopotnik M. in Stanković D. Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex). Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.