Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije je postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščino, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrstcelotne Vipavske doline ciljano na vrste:

Stanje habitatov ciljnih ogroženih vrst bomo:

- ohranjali na vsaj 0,201 ha površin,
- izboljšali na vsaj 152,844 ha površin in
- obnovili na vsaj 34,405 ha površin.

Projekt bo izpeljan v 7 sklopih, in sicer:

1. Obnova (0,005 ha), izboljšanje (9,994 ha) in ohranjanje (0,001 ha) habitata za ciljne vrste dvoživk in močvirskega krešiča:

(i) Vzpostavili bomo pretočnost rokava Vipave pri kraju Brje, odstranili tujerodne vrste rastlin in zasadili obrežno in močvirno vegetacijo (izboljšanje habitata na vsaj 9,995 ha),

(ii) Na priležnem zamočvirjenem območju rokava izkopali vsaj 2 mlaki (obnova habitata na vsaj 0.005 ha) ter

(iii) Ohranjali trenutno še edini kal območja (0,001 ha).

2. Obnova (0,15 ha) in izboljšanje (11,85 ha) habitata za vidro:

(i) Izkopali bomo trenutno zasuti rokav reke Vipave pri kraju Dolenje, odstranili bomo tujerodne vrste rastlin ter zasadili obrežno in močvirno vegetacijo (obnova habitata navsaj 0,15 ha in izboljšanje habitata na vsaj 0,85 ha).

(ii) Vzpostavili bomo stalni pretoka vode skozi Novakovo mlinščico, odstranili bomo tujerodne vrste rastlin ter zasadili obrežno in močvirno vegetacijo (izboljšanje habitata na vsaj 1 ha).

(iii) Trenutno neprehodne štiri enostopenjske pregrade bomo preuredili v kaskadne drče in na območjih posega odstranili tujerodne vrste rastlin ter zasadili obrežno in močvirno vegetacijo (izboljšanje habitata na vsaj 10 ha).

3. Ohranjanje (0,2 ha) in izboljšanje (111 ha) habitata močvirske sklednice:

(i) Odstranjevali bomo invazivne vrste želv (izboljšanje habitata na vsaj 111 ha).

(ii) Varovali bomo habitat močvirske sklednice na območju opuščenega glinokopa Bilje, kjer bomo tudi odstranjevali invazivne vrste želv (ohranjanje habitata na vsaj 0,2 ha in izboljšanje habitata na vsaj 35 ha).

4. Obnova (6,25 ha) habitata črnočelega srakoperja:

(i) Postavili bomo lovne preže, zasadili mejice in cvetne pasove na Ajdovskem polju (obnova habitata na vsaj 6,25 ha).

5. Obnova (25 ha) habitata hribskega škrjanca:

(i) Odstranili bomo lesno vegetacijo in tako očistili trenutno zaraščajoče se površine na obrobju Trnovskega gozda pri Ajdovščini (obnova habitata hribskega škrjanca na vsaj 25ha).

6. Obnova (2 ha) habitata strašničinega mravljiščarja:

(i) Z odstranitvijo lesne zarasti, zasaditvijo strašnice in vzpostavitvijo vrsti prilagojene košnje bomo obnovili močvirni travnik na robu gozda Panovec pri Novi Gorici (obnova habitatana vsaj 2 ha).

7. Obnova (1 ha) in izboljšanje (20 ha) habitata za ličinke rogača:

(i) Polagali bomo lesno biomaso listavcev podrtih v okviru ostalih aktivnosti projekta (obnova habitata na vsaj 1 ha in izboljšanje habitata na vsaj 20 ha).